Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianach ustawień. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.
Na naszej stronie użyliśmy „ciasteczek” - cookies to małe pliki zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania strony internetowej. „Ciasteczka” pełnią następujące funkcje:
W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies:
Nasze Gimnazjum dokłada wszelkich starań, aby traktować Użytkowników uczciwie i otwarcie, przy uwzględnieniu najlepszych praktyk. Dlatego też wdrożyliśmy rozwiązania wymagane przez Dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej (Dyrektywa WE Parlamentu Europejskiego), która obejmuje wykorzystywanie „ciasteczek”.
„Ciasteczka”, których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Informujemy również, że w wyniku korzystania z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.
Jakiego rodzaju „ciasteczek” używamy?
 
Publiczne Gimnazjum nr 6
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Łodzi
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności i kompetencje


Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty umożliwiając
uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa,
ukończenia szkoły i pozwalających kontynuować naukę na kolejnym etapie kształcenia.

Szczegółowe cele i zadania placówki oraz kompetencje i zadania poszczególnych organów szkoły określa Statut Szkoły.

Dyrektor Szkoły jest jednoosobowym organem, który kieruje wszystkimi obszarami działalności szkoły i reprezntuje ją na zewnątrz. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny i kontroluje m.in.: spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych: wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko, odroczenie obowiązku szkolnego, spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, skreślenie ucznia z listy uczniów, indywidualny program lub tok nauki.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły działającym w oprarciu o ustawę o systemie oświaty oraz swój regulamin. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

Rada Rodziców jest samodzielnym organem szkoły działającym w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz swój regulamin. Rada Rozdiców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał.


Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz.U. 2007
nr 83 poz. 562 z poźn. zm.) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych.

W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania
administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Tryb przekazywania informacji o ocenach rodzicom/opiekunom uczniów --> pobierz tutaj.

Podstawa programowa określona jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.Wprowadził: Ilona Bolewska
Publikacja dnia: 10.10.2017
Odpowiada: Jolanta Grala
Wytworzył: Jolanta Grala
Dokument z dnia: 12.04.2012
Dokument oglądany razy: 1 717